【FREEFUNK】Toshi Captain Freefunk Sakuratani (vo,g) Sammy(vo,key)
Uratch (dr) Shingo Yusa (b) Taylor (t.s) Shibaken (b.s) ESP (tp) Momoka Nakata (vo)
<ゲスト>JAYE公山 サイモンガー YoSUKEKID (Ebony-B) Daisuke ほか

Open 18:00
Start 19:00
charge +1order